Składki ZUS 2014

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników – do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

 Składki ZUS 2014
Składki Procent
Emerytalne 19,52%
Rentowe 8%
Chorobowe 2,45%
Wypadkowe 0,67 – 3,86 %
Ubezpieczenia zdrowotne 9%
   Podstawa składek ZUS 2014-2013
Miesiąc obowiązywania Podstawa składki w miesiącu (zł)
lut-14 2247,6
sty-14 2247,6
gru-13 2227,8
lis-13 2227,8
paź-13 2227,8
wrz-13 2227,8
sie-13 2227,8
lip-13 2227,8
cze-13 2227,8
maj-13 2227,8
kwi-13 2227,8
mar-13 2227,8

kontakt

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.
Lp. Grupa działalności Kod PKD Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki [%]
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2.53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 13 3.60
3 Rybactwo A-03 5 1.47
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 14 3.86
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3.33
6 Górnictwo rud metali B-07 13 3.60
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2.00
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 10 2.80
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1.73
10 Produkcja napojów C-11 6 1.73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1.20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1.47
13 Produkcja odzieży C-14 3 0.93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1.20
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C-16 9 2.53
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 7 2.00
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0.93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1.47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1.47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1.20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1.73
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2.26
23 Produkcja metali C-24 10 2.80
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2.00
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1.20
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 6 1.73
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2.00
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1.73
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 9 2.53
30 Produkcja mebli C-31 7 2.00
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 5 1.47
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 7 2.00
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 5 1.47
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1.73
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1.47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 8 2.26
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1.47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2.00
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 8 2.26
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 6 1.73
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0.93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 4 1.20
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0.93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1.47
45 Transport wodny H-50 7 2.00
46 Transport lotniczy H-51 4 1.20
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 6 1.73
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1.47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0.93
50 Informacja i komunikacja J 3 0.93
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0.67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0.93
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0.93
54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1.20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1.20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0.67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0.93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 5 1.47
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0.67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0.93
61 Edukacja P 3 0.93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1.20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0.93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0.93

kontakt