Szkolenie dla biznesu

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na cały rok składkowy. Nowa składka wypadkowa będzie obowiązywać od kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r. Niewielu przedsiębiorców wie, że składka na ubezpieczenie wypadkowe powinna być optymalizowana pod kątem podatkowym.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy.

Ubezpieczenie wypadkowe 2014 Cost Care ConsultingSkładka na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2015 dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych podlega jak co roku indywidualnemu ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Prawidłowe wyliczenie tej składki jest skomplikowane, dlatego firmy nie kontrolują samodzielnie jej wysokości. Niewielu przedsiębiorców jest świadomych, że stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe podlegają optymalizacji kosztów.

Cost Care Consulting analizuje liczbę ubezpieczonych jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Sprawdzeniu powinna również podlegać stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności. Ustala się ją w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

Usługi Cost Care Consulting:

  • Odzyskiwanie nadpłat składek od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 10 lat wstecz
  • Obniżenie wymiaru składki wypadkowej w kolejnych latach składkowych
  • Zmiana warunków pracy na stanowiskach wpływajacych na optymalizację podatkową

kontakt

Oszczędzanie w firmie