Przejdź do treści

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 11 luty 2023 r.

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych (Oświadczenie o prywatności)

Wstęp

Ochrona danych osobowych jest w Cost Care Consulting traktowana szczególnie poważnie. Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Cost Care Consulting przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, odbiorcy danych oraz okresy przechowywania czy prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcjach, które są dedykowane dla niektórych operacji przetwarzania danych.

Niniejsza informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych („Oświadczenie o Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane dotyczące osób odwiedzających witrynę www.costcare.pl.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą e-maila: kontakt@costcare.pl

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Informacje na temat logowania, pliki cookies i web beacons

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies w formie nieagregowanej. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych agregowanych. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookies i innych technologii umożliwiających śledzenie aktywności w Witrynie oraz możliwości ich kontrolowania przez użytkowników podano w informacji o plikach cookies.


Bezpieczeństwo informacji

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych klientów podlega jest zgodny z wymogami normy. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków bezpieczeństwa pod kątem ich adekwatności.


Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszego „Oświadczenia o prywatności”. Po modyfikacji zmienimy datę aktualizacji umieszczoną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowane „Oświadczenie o prywatności” będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści „Oświadczenia” użytkownicy mogą poznać sposoby ochrony swoich danych.

Przetwarzanie służbowych danych kontaktowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że spółka Cost Care Consulting przetwarza dane osobowe o charakterze służbowym dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Klientów i innych kontrahentów w Polsce, w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, stanowisko/rolę w strukturze reprezentowanego podmiotu, jak również informacje na temat istniejących relacji oraz kontaktów („służbowe dane kontaktowe”).

W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez przedstawiciela wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
Służbowe dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (takich jak podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, zarządzanie ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną, wewnętrzne raportowanie oraz ocena i optymalizacja jakości realizowanych usług , jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych ciążących na spółce Cost Care Consulting w związku z prowadzeniem przez nie działalności (m.in. w celu wystawiania faktur, dokumentowania realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobiegania naruszeniom i korupcji).

W celu realizacji swoich uprawnień, jako podmiotu służbowych danych kontaktowych (w szczególności prawa dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania) należy skontaktować się z administratorem poprzez e-mail: kontakt@costcare.pl. W przypadku uznania, że przetwarzanie służbowych danych kontaktowych narusza przepisy prawa, skierować można skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).