Podatek od nieruchomości

Optymalizacja podatkowa sprawia, że teraz każde przedsiębiorstwo może odzyskać nadpłacony podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości 2014 Cost Care ConsultingPodatek od nieruchomości jest bardzo specyficzną pozycją w kosztach przedsiębiorstwa. Często przedsiębiorstwa nie dokonują dogłębnej analizy poniesionego kosztu. Tylko w nielicznych przypadkach dokonywana jest rzetelna Optymalizacja podatkowa (podatek od nieruchomości). W większości przypadków zapłata podatku następuje rutynowo, dlatego często spotykamy się ze skłonnością przedsiębiorstw do zawyżania wysokości podatku od nieruchomości.

Powodem takiej sytuacji jest niejednoznaczność ustawy dotyczącej podatku od nieruchomości, co przyczynia się do wątpliwości interpretacyjnych. Z drugiej strony podatek od nieruchomości opieraja się na różnych danych źródłowych. Opodatkowaniu podlega powierzchnia gruntów, powierzchnia użytkowa budynków i historyczna wartość podatkowa budowli. W związku z tym dla prawidłowego obliczenia wysokości podatku od nieruchomości niezbędne są informacje przeważnie z dwóch oddzielnych źródeł.

Optymalizację podatkową dodatkowo komplikuje fakt, że podatek od nieruchomości w dużej mierze odwołuje się do przepisów Prawa budowlanego. W powiązaniu ze zmieniającym się orzecznictwem, mającym wpływ na regulacje podatku od nieruchomości, pojawia się obszar dający możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności lub dodatkowe ryzyko podatkowe.

Nadpłaty za podatek od nieruchomości

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy, którzy opodatkowali podatkiem od nieruchomości drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, mieli możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. Na skutek zmian stanu prawnego, w latach 2004-2006 wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości były wszystkie drogi znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, a nie tylko publiczne.

Na powyższym przykładzie widać, że tylko stałe śledzenie przepisów podatkowych umożliwia optymalne rozliczenie z Urzędem. W praktyce Optymalizacja podatkowa – podatek od nieruchomości jest obszarem, który przynosi w wielu przedsiębiorstwach wymierne oszczędności. W przypadku dużej nieruchomości osczędności z tego tytułu mogą być znaczące, co uzasadnia przekazanie tego zagadnienia do analizy specjalistom osiadającym wiedzę i doświadczenie w tym szczególnym zakresie. Zapraszamy do kontaktu z Cost Care Consulting w celu poznania wszystkich możliwości optymalizacji.

Usługi Cost Care Consulting:

  • Optymalizacja podatkowa i zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości do roku przedawnienia
  • Optymalizacja podatkowa wysokości podatku od nieruchomości w kolejnych latach podatkowych
  • Przegląd podatkowy

kontakt
Oszczędzanie w firmie