Czyste powietrze...

Ruszył Program Czyste Powietrze

Chcesz uzyskać dofinansowanie w programie czyste powietrze? Wypełnij wniosek.
czyste powietrze - Wniosek o dofinansowanie

Oddychaj czystym powietrzem i skutecznie oszczędzaj energię

Rusza rządowy program czyste powietrze 2018. Nasze wsparcie pomoże Ci skutecznie i najbardziej optymalnie skorzystać z programu „czyste powietrze”. Nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania! Zaoszczędź nawet do 47 tysięcy złotych. Zamień nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Tobie i Twoim najbliższym komfort i oddech czystym powietrzem.

JAK DZIAŁA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

 1. Zdobądź wiedzę
 2. Zbadaj potrzeby budynku
 3. Złożenie wniosku
 4. Rozpatrywanie wniosku
 5. Ocena wniosku o dofinansowanie
 6. Decyzja o dofinansowaniu
 7. Podpisanie umowy o dofinansowanie
 8. Złożenie wniosku o płatność
 9. Zakończenie przedsięwzięcia
 10. Rozliczenie przedsięwzięcia

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

 • Budżet programu wynosi 103 mld. zł
 • 63,3 mld. zł dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji
 • 39,7 mld. zł dofinansowane w ramach pożyczki
 • Maksymalne koszty kwalifikowane do 53 tyś. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Nabór prowadzony w trybie ciągłym przez 10 lat od wprowadzenie programu w życie
 • Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
 • Dofinansowanie może dotyczyć przedsięwzięcia rozpoczętego przed datą wejścia programu
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

 • Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będący współwłaścicielem budynku
 • Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i te nowo budowane.
 • Brak limitu wiekowego dla korzystających z programu

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • W wersji elektronicznej przy użyciu podpisu potwierdzającego profil zaufania ePUAP lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 

 • W wersji pół elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek wypełniany jest w aplikacji i wysyłany elektronicznie wraz z wydrukowaną i podpisaną wersją papierową wysyłaną drogą pocztową na adres WFOŚiGW

 

 • W wersji papierowej (formularze do pobrania w siedzibach właściwego WFOŚiGW)

 

 • Wnioski należy składać do wfośigw właściwego dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

 

 • Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego wfośigw zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie wfośigw.

 

 • W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie na ten sam zakres rzeczowy, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

 

 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 90 dni roboczych po jego złożeniu.

 

 • Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.

 

 • Do oceny wniosków złożonych w naborze w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze stosuje się kryteria formalne oraz merytoryczne.
 • Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia któregokolwiek z wymaganych kryteriów lub wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • Potwierdzenie własności nieruchomości
 • Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych
 • Audyt energetyczny

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU?

 • Koszty demontażu i wymiany źródła ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań programu
 • Koszty związane z zakupem i montażem źródeł ciepła i instalacji spełniających wymogi programu w tym:

– kotły na paliwa stałe

– węzły cieplne

– systemy ogrzewania elektrycznego

– kotły olejowe

– kotły gazowe kondensacyjne

– pompy ciepła powietrzne

– pompy ciepła gruntowe

 • Koszty docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku
 • Koszty wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym okien, drzwi, etc
 • Koszty wymiany i modernizacji instalacji wewnętrznych
 • Koszty wymiany i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
 • Koszty przygotowania dokumentacji w tym audytu energetycznego

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ AUDYT ENERGETYCZNY?

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego jest rekomendowaną przez WFOŚiGW formą złożenia wniosku
 • Załączony audyt energetyczny może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego minimalizuje ryzyko odrzucenia wniosku przez wizytora terenowego
 • Dla wniosków wypełnianych w wersji papierowej audyt energetyczny jest obligatoryjny
 • Formuły wniosku bazują na średnich dla danych lat. Powoduje to jedyne możliwe rozwiązanie modernizacyjne wskazane w fomułach wniosku nie będzie dopasowane do potrzeb Państwa budynku. To z kolei może spowodować wzrost kosztów samej inwestycji jak i zawyżone koszty związane z dalszym użytkowaniem.

CO OTRZYMAJĄ PAŃSTWO WRAZ Z NASZĄ USŁUGĄ?

 • Raport z audytu określający techniczno–ekonomiczną analizę budynku w zakresie zużycia energii, wraz ze wskazaniem odpowiednich modernizacji zmniejszających zużycie energii i kosztów eksploatacyjnych
 • Wypełnioną część wniosku w zakresie analizy energetycznej
 • Konsultację z naszym doradcą w zakresie najefektywniejszego sposobu skorzystania z programu tj: otrzymania najwyższego możliwego pułapu dotacji oraz ograniczenia kosztów Państwa inwestycji nieobjętych dotacją

CZY WIESZ, ŻE?

 • Dla celów programu Czyste Powietrze jedynie kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne są traktowane jako Odnawialne Źródła Energii OZE. Finansowanie może polegać jedynie na otrzymaniu pożyczki (brak dofinansowania w formie bezzwrotnej).
 • Pompy ciepła nie są traktowane jako OZE i możliwe jest otrzymanie dotacji bezzwrotnej
 • O kryteriach dochodu decydują zeznania podatkowe za ostatni rok podatkowy co daje Państwu możliwość optymalizacji dofinansowania w zależności od momentu podjęcia decyzji o inwestycji
 • Dofinansowaniem może być objęta jedynie wymiana izolacji / docieplenia w zależności od tego kiedy nastąpiła zgoda na rozpoczęcie budowy

Dowiedz się więcej

Program Czyste Powietrze to nawet 90% dofinansowania